Archive for March, 2011

Actele necesare casatoriei.

Sunday, March 20th, 2011

casatorie 03 150x150 Actele necesare casatoriei.

Actele necesare casatoriei (cu domiciliul in Romania)


 • Buletine, carti de identitate sau carti provizorii de identitate (originale si copii xerox);
 • Certificate de nastere (originale si copii xerox);
 • Certificate medicale prenuptiale eliberate cu o zi sau doua inainte de data depunerii actelor;
 • Dovada desfacerii casatoriei anterioare.

 

Depunerea actelor se face de catre ambii soti, personal, la Serviciul de Stare Civila pe raza caruia unul dintre acestia isi are domiciliul sau resedinta.

 

Temei juridic:

 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

Reclamatie ANPC!

Sunday, March 20th, 2011

Petitie Reclamatie 150x150 Reclamatie ANPC!

Ce este o reclamaţie / sesizare?

Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

 

Cine poate depune o reclamaţie la ANPC?

Consumatorul – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

 

 • Reclamaţiile şi sesizările adresate ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice.
 • Divergenţele între operatorii economici nu intră în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.
 • Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

 

Cum depuneţi o reclamaţie?

 • ANPC-ul recomanda pentru inceput rezolvarea pe cale amiabila a problemei cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.
 • În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere cu vânzătorul sau cu administratorul unităţii, atunci aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.
 • Primirea reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatorul economic.
 • Reclamaţiile şi sesizările se fac în format scris sau în format electronic şi se transmit prin poştă clasică sau electronică la sediile comisariatelor judeţene sau se depun personal.

 

Atentie!

Reclamaţia sau sesizarea se face în nume personal.


 • Reclamaţia/sesizarea dumneavoastră se rezolvă în termenul legal (30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă), cu conditia ca aceasta să fie însoţită de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanţa, contract, certificat de garanţie sau alte documente, după caz.

 

Atentie!

În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul legal (de 30 de zile) cu cel mult 15 zile.

De asemenea mai trbuie stiut ca, petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare către autorităţiile sau instituţiile publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta.

 

Legislatie!

 • O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora;
 • Ordin nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor;

Recuperare creante si datorii de la persoane fizice si/sau juridice.

Saturday, March 19th, 2011

bani 03 150x150 Recuperare creante si datorii de la persoane fizice si/sau juridice.

Serviciile de recuperare creante, debite, datorii ofera posibilitatea societatilor comerciale si/sau persoanelor fizice, sa aiba sub control activitatea de incasare a unor facturi fiscale neonorate sau a datoriilor, creantelor de orice natura neincasate dupa data scadentei acestora.

Operatiune de recuperare creante/debite presupune doua faze principale:


1. Faza Amiabila:

 • Notificarea avocatiala;
 • Conciliere directa cu debitorul.

2. Faza Legala:

 • Somatie de plata/Ordonanta de plata;
 • Procedura insolventei;
 • Actiune civila pe drept comun;
 • Investire hotarare judecatoreasca;
 • Executare silita titluri executorii.

Temei juridic:

 • Codul Civil;
 • Codul de Procedura Civila;
 • Ordonanta nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale;
 • Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Contestarea Procesului Verbal de Contraventie – Auto.

Saturday, March 19th, 2011

Politie 02 150x150 Contestarea Procesului Verbal de Contraventie  Auto.

 • Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Inmanare: data intocmirii si respectiv a semnarii procesului verbal de contraventie de catre contravenient;

Comunicare: in cazul in care se refuza semnarea procesului verbal de contraventie, Brigazii Politiei Rutiere îl va trimite prin posta, cu confirmare de primire, la domiciliul contravenientului.

 • Contestatia (plangerea) formulata impotriva procesului verbal de contraventie se depune la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
 • Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.
 • Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se soluţionează cu precădere.
 • In momentul inregistrarii contestatiei (plangerii) se formeaza un dosar ce va primi un numar de inregistrare cu indicativul specific fiecarei instante.
 • In cazul aplicarii sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru cel putin 30 de zile, este necesara obtinerea de la judecatorie de un document numit Certificat de Grefa.

 • Cu ajutorul certificatului de grefa, a cartii de identitate (original si copie xerox), a dovezii de circulatie (original) puteti sa va ridicati permisul de conducere de la sediul Brigazii Politiei Rutiere;
 • In cazul in care ati pierdut dovada de circulatie pentru 15 zile, sunteti obligat sa dati o declaratie notariala pe propria raspundere in care sa se precizeze faptul ca ati pierdut dovada eliberata de agentul constatator.

 

 

Legislatie:

 • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OuG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul din 04/10/2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Cartea de identitate provizorie. Documente necesare.

Saturday, March 19th, 2011

listening ear 150x150 Cartea de identitate provizorie. Documente necesare.

Cartea de identitate provizorie se elibereaza în urmatoarele cazuri:

 • Când persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate;
 • In cazul cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, care locuiesc temporar în România.

Documente necesare:

 • 3 fotografii ¾ cm, cu banda de 7 mm la baza;
 • documentele pe care le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui , starii civile, cetateniei si a domiciliului (original si copie xerox);
 • contravaloarea cartii de identitate provizorii (1 leu) ; timbru fiscal (4 lei).

Viza de flotant. Acte necesare!

Saturday, March 19th, 2011

clientscrop 300x122 Viza de flotant. Acte necesare!

(1) Pentru înscrierea mentiunii de stabilire a resedintei în actul de identitate, persoana interesata se adreseaza Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor pe raza caruia locuieste temporar, completând în acest sens Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei, la care anexeaza urmatoarele documente:

-  actul de identitate în care urmeaza a se înscrie mentiunea de stabilire a resedintei;
- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
-  documentul cu care se face dovada achitarii a taxei extrajudiciare de timbru  (4 RON);

(2) În situatia în care solicitantul nu detine un act privind titlul locativ, încheiat în conditiile de valabilitate prevazute de legislatia româna în vigoare, gazduitorul sau dupa caz, reprezentantul sau legal îsi va exprima consintamântul privind stabilirea resedintei, în prezenta personalului.

(3) În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notar public ori în fata politistului de ordine publica din cadrul unitatii de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul.

Legislatie:

 • H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români.

Preschimarea cartii de identitate care a exipirat. Acte necesare!

Saturday, March 19th, 2011

cifals 300x181 Preschimarea cartii de identitate care a exipirat. Acte necesare!

a) cererea tip pentru eliberarea actului de identitate care se completeaza olograf, cu exceptia rubricii destinate semnaturii;

b) actul de identitate si cartea de alegator (daca este cazul);

c) certificatul de nastere. (original si copie xerox);

d) certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor. (original si copie xerox);

e) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz. (original si copie xerox)

f) certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz. (original si copie xerox);

g) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie. Declaratia de primire in spatiu a gazduitorului, poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica sau a notarului public;

h) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate ( 7 lei ) ;

i) documentul cu care se face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (4 ron) sau timbru fiscal de la orice oficiu postal.

Schimbarea Certificatului de Inmatriculare. Acte necesare!

Saturday, March 19th, 2011

06 Certificat de inmatriculare1 150x150 Schimbarea Certificatului de Inmatriculare. Acte necesare!

1. Cerere tip:

 • aceasta cerere se poate procura direct de la D.R.P.C.I.V. (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor);
 • sau o puteti cumpara de vizavi unde veti gasi firme de consultanta specializate in privinta intocmirii de acte auto, acestea va vor completa cererea corespunzator, bineinteles contracost;

2. Cartea de Identitate a Vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);

3. Fisa de inmatriculare completata/dactilografiata si semnata de proprietar si stampilata in cazul persoanelor juridice;

 • aceasta fisa se poate procura direct de la D.R.P.C.I.V. (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor) sau de la organele fiscale;

 • sau o puteti cumpara de vizavi unde veti gasi firme de consultanta specializate in privinta intocmirii de acte auto, acestea va vor completa fisa corespunzator, bineinteles contracost;

Atentie !

 • Pentru modificarile care se refera la schimbarea domiciliului in cadrul aceluiasi judet sau la schimbarea motorului cu altul de o capacitate cilindrica diferita, fisa va fi vizata de organele fiscale.

4. Vechiul certificat de inmatriculare si anexa acestuia cu dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice (ITP) in termen de valabilitate.

 • in lipsa inspectiei tehnice periodice (ITP) valabile se poate da curs solicitarii fara a se inscrie nimic in anexa noului certificat de inmatriculare.

5. Documentul care atesta modificarea datelor fata de cele inscrise in vechiul certificat de inmatriculare, respectiv:

 • actul de identitate care contine modificarea datelor persoanelor fizice (nume, prenume, domiciliu);
 • succesiunea notariala in cazul atribuirii vehiculului unui membru al familiei defunctului;
 • adresa din partea persoanei juridice insotita de documente justificative privind – modificarea denumirii/sediului sau a formei de organizare;
 • cartea de identitate a vehiculului avand inscrise de catre R.A.R. modificarile privind vehiculul.

6. Chitanta reprezentand contravalorea certificatului de inmatriculare achitata la orice unitate C.E.C. sau B.C.R. – 37 RON;

7. Actul de identitate al solicitantului: C.I./B.I (original si copie xerox);

 

Atentie !

 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:

- adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

- copie xerox a actului de identitate al delegatului;

- copie xerox a certificatului de inregistrare (CUI) eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului in momentul infiintarii societatii.

 

 

Nota:

 • Toate aceste acte se vor depune la sediul D.R.P.C.I.V. (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor).

Schimbarea permisului de conducere. Acte necesare!

Saturday, March 19th, 2011

Intrebari frecvente despre admiterea la facultate Universitatea Bucuresti 22436 150x150 Schimbarea permisului de conducere. Acte necesare!

1. Actul de identitate al solicitantului: C.I./B.I (original si copie xerox);

2. Vechiul permis de conducere (original si copie xerox);

Atentie !

Daca permisul de conducere a expirat, este obligatorie anexarea la dosar a fisei medicale completata si parafata de medic – tip B);

3. Fisa tip a detinatorului permisului de conducere, completata/dactilografiata si semnata cu negru in spatiul destinat;

 • aceasta fisa se poate procura direct de la D.R.P.C.I.V. (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor);
 • sau o puteti cumpara de vizavi unde veti gasi firme de consultanta specializate in privinta intocmirii de acte auto, acestea va vor completa fisa corespunzator, bineinteles contracost;

4. Chitanta reprezentand contravaloarea permisului de conducere achitata la orice unitate C.E.C. sau B.C.R.– 68 RON;

5. Actul din care rezulta schimbarea numelui (certificatul de casatorie, hotararea judecatoreasca de divort, etc – daca este cazul) sau a adresei (CI/BI, actul de proprietate al imobilului, etc), (copie xerox);

6. Fotografia pentru noul permis se va face in momentul depunerii dosarului complet la D.R.P.C.I.V. (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor).

 

 

Nota:

 • Toate aceste acte se vor depune la sediul D.R.P.C.I.V. (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor), urmand ca permisul de conducere sa se ridice in 3 ore de la depunere.

Documentul de intrare in reparatie a autovehiculului avariat. De unde il obtin?

Tuesday, March 15th, 2011

Asigurari RCA 200x300 Documentul de intrare in reparatie a autovehiculului avariat. De unde il obtin?

 • Documentul de intrare in reparatie a autovehiculului avariat se elibereaza de catre compania de asigurari la care a fost depus Formularul de constatare amiabila de accident;
 • In cazul in care fie nu se aplica conditiile utilizarii procedurii de constatare amiabila, documentul de intrare in reparatie a autovehiculului implicat in accident se elibereaza de catre Politie;

 • Indrumarea, de catre asigurator, a soferilor pentru protocolarea accidentului de Politie este interzisa in cazul accidentelor in care formularul CA (Constatare Amiabila) a fost completat corect si conditiile de utilizare au fost indeplinite;

 • Daca posedati o polita CASCO, iar masina nu a fost implicata intr-o coliziune cu alt vehicul (ex: ati gasit-o zgariata in parcare, ati derapat si ati lovit un parapet, etc.), va puteti adresa direct asiguratorului CASCO pentru a putea obtine documentul de intrare in reparatie, fara sa mai mergeti la Politie.

Legislatie:

 • Ordin CSA nr. 21 din 2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule;
 • Ordinul CSA nr. 21 din 2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident;
 • Ordin CSA nr. 12 din 2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind procedura de intocmire si eliberare a documentului de introducere in reparatie a vehiculelor;
 • Lege nr. 136 din 1995 privind asigurările şi reasigurările în România.