Archive for January, 2012

Taxa Auto de prima vanzare a fost suspendata. E oficial!

Tuesday, January 31st, 2012

taxa de poluare 011 Taxa Auto de prima vanzare a fost suspendata. E oficial!

Taxa auto de prima vanzare, care vizeaza achitarea taxei de poluare si pentru masinile inmatriculate in Romania inainte de ianuarie 2007, a fost suspendata de Guvern pana la inceputul anului viitor.

Conform noii legi aplicate de la 13 ianuarie, incepand din acest an se platea taxa auto si in cazul autoturismelor inregistrate inainte de ianuarie 2007, la momentul transcrierii dreptului de proprietate, de catre noul posesor al autovehiculului.

Cei care au platit deja aceasta taxa vor primi banii inapoi dupa ce vor completa o cerere de restituire adresata administratiei fiscale.

 

Conform unui material publicat de: http://www.auto.ro

Pentru mai multe detalii, accesati urmatorul link: http://www.auto.ro/stiri/oficial–taxa-auto-de-prima-vanzare-a-fost-suspendata.html/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zilnic

 

Contract de Comodat apartament

Thursday, January 26th, 2012

contract inchiriere extra 500x500 Contract de Comodat apartament

CONTRACT DE COMODAT
(ex: bun imobil)

Incheiat astazi …………………….la ………………………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1.S.C. ……………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in …………………………………..,(localitatea) str …………… nr. ……, bloc …., scara …., etaj …., apartament ……., judetul/sectorul ……………………, avand cod unic de inregistrare …………………………., atribut fiscal ………………….., numar de ordine in registrul comertului …../…../…….., contul nr. ………, deschis la ……………….., telefon……………….,fax …………………….., reprezentata prin …………………………………………………………, cu functia de ……………………., in calitate de comodant

si/sau

1.1. …………………………… cu domiciliul in ………………………………, str. ……………………… nr. ………….., (numele si prenumele) (localitatea) bloc …….., scara ………, etaj ………., apartament ………, judetul/sectorul …………….., avand actul de identitate seria ……… nr. ………….., eliberat de ………………………………………… la data de……………….., codul numeric personal………………, in calitate de comodant

si

1.2. S.C. …………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ……………………………….., (localitatea) str. ………………………………….. nr. ………, bloc ……., scara ……., etaj ……., apartament ……., judetul/sectorul ……………………………., avand cod unic de inregistrare ………………………., atribut fiscal ………………….., numar de ordine In registrul comertului ………./………./………., contul nr. ……….. deschis la ………………, telefon ………………….., fax ………………., reprezentata prin ………………., cu functia de ………….., in calitate de comodatar

sau

1.2. …………………………….. cu domiciliul in ………………………., str. ………………………………, nr. ………., (numele si prenumele) (localitatea) bloc …….., scara ………, etaj ………, apartament ………, judetul/sectorul …………………, avand actul de identitate seria ………. nr. …………….., eliberat de ……………….. la data de ……………….., codul numeric personal ………………, in calitate de comodatar au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie imobilul/apartamentul, situat in ………………………………………., (localitatea) str. ………………………………………… nr. …….., bloc ……, scara ….., etaj ……, apartament ….., judet/sector ……………….., compus din ………. camere si dependinte in suprafata de ………………………..

2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit imobilul/apartamentul care face obiec- tul prezentului contract.

2.3. Imobilul/apartamentul care face obiectul prezentului contract se afla in circuitul civil, nu este sechestrat sau urmarit si a intrat in proprietatea comodantului prin ………………………………..’’…………. (actul de proprietate) nr. ……….. din ……… transcris in Cartea funciara …………………………………………………………..’’…………

2.4. Partile evalueaza folosinta imobilului/apartamentului respectiv la suma de ……………. lei, numai in scopul stabilirii taxei de timbru.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de ……….. luni/ani incepand cu data incheierii lui.

3.2. Predarea imobilului/apartamentului catre comodatar va avea loc la data de ……………., data la
care incepe executarea contractului.

3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Comodantul se obliga:
a) sa predea comodatarului imobilul/apartamentul liber;
b) sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca imobilul/apartamentul pana la termenul convenit;
c) sa restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea imobilului/apartamentului respectiv;
d) sa plateasca despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la cunostinta comodatarului.

4.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a) sa conserve imobilul/apartamentul si sa se ingrijeasca de el ca un bun proprietar;
b) sa foloseasca imobilul/apartamentul conform destinatiei sale determinate de natura sa;
c) sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale imobilului/apartamentului (cheltuieli de intretinere,
energie eletrica si termica, abonamentul telefonic, eventuale reparatii), precum si orice alte cheltuieli
rezultate din folosirea imobilului/apartamentului;
d) sa predea comodantului imobilul/apartamentul la data expirarii termenului pentru care s-a
incheiat contractul.

V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract inceteaza:
a) la implinirea termenului;
b) daca una dintre parti:
– cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti;
– isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;
c) alte cauze prevazute de lege.

5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

VI. FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau /si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……’’’……., (zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

6.3. Daca in termen de …………………. de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au (zile, ore) dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului, daca acesta nu a putut prevedea pericolul, nu a folosit imobilul/apartamentul conform destinatiei si daca nu l-a restituit comodantului la termen.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

7.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele.

8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

9.3. Prezentul contract s-a incheiat in ……………………….. exemplare, din care …………………………….

                                  COMODANT                                                        COMODATAR

 

Noul Cod de Procedură Civilă!

Wednesday, January 25th, 2012

New Law Noul Cod de Procedură Civilă!

Noul Cod de procedura civilă intră în vigoare la 1 iunie, a declarat, într-o conferinţă de presă, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.

Potrivit documentului de presa, proiectul de lege adoptat cuprinde si o regula de drept tranzitoriu. Astfel, cererile si executarile silite incepute inainte de data punerii in aplicare a noului Cod de procedura civila vor continua pe procedura care era in vigoare la momentul inceperii acestor cereri, iar cererile si executarile silite initiate dupa data punerii in aplicare a noului Cod de procedura civila, vor fi solutionate potrivit noului Cod. De asemenea, o serie de prevederi din noul Cod de procedura civila privind competenta, privind citarea partilor, au fost deja puse in aplicare prin Legea micii reforme.

Acesta a precizat faptul ca noul Cod de Procedura Civila este unul dintre obiectivele strategice ale Ministerului Justiţiei si că studiile de impact au indicat ca dată rezonabilă pentru punerea în aplicare a codurilor penal şi de procedură penală martie-iunie 2013, demnitarul precizând că va propune prin legea de aplicare a codurilor data de 1 martie 2013.

 

Taxa auto amanata!

Monday, January 23rd, 2012

taxa de poluare 01 Taxa auto amanata!

Ministrul Mediului dl. Laszlo Borbely a cerut reanalizarea Legii privind taxa auto şi amânarea cu aproximativ un an, până la 1 ianuarie 2013, mai precis a articolului care impune plata taxei de prima vânzare pentru maşinile înregistrate înainte de 1 ianuarie 2007.

Motivul invocat a fost că, deşi noua taxă a fost anunţată cu mai multe luni în urmă, proprietarii de maşini vechi nu au înţeles complet sistemul şi nu au avut, astfel, timp suficient să îşi vândă autovehiculele.

Un alt argument a fost acela că foarte multe persoane vor să vândă maşinile vechi, însă taxa pe care trebuie să o achite cumpărătorul depăşeşte de multe ori valoarea autovehiculului.

Conform unui material publicat de: http://www.mediafax.ro

Pentru mai multe detalii, accesati urmatorul link: http://www.mediafax.ro/social/taxa-auto-ar-putea-fi-amanata-cu-un-an-ministrul-mediului-a-cerut-reanalizarea-legii-9168099/

 

Acordare Cetatenie Romana – actele necesare!

Thursday, January 19th, 2012

i love romania tshirt p235132285664669722zvvqx 400 Acordare Cetatenie Romana  actele necesare!

Actele şi taxele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetăţeniei române:

I – ACTE NECESARE:

 1. PAŞAPORT în copie legalizată sau (conform cu originalul), cu traducere legalizată
 2. PERMIS de şedere permanentă pentru cetăţeni străini în copie legalizată sau (conform cu originalul);
 3. HOTĂRÂREA prin care s-a stabilit domiciliul în România în copie legalizată eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări;
 4. ADEVERINŢĂ din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei - eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări;
 5. DECLARAŢIE personală autentificată la notar din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 6. CERTIFICAT de NAŞTERE în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată;
 7. CERTIFICAT de CĂSĂTORIE în copie legalizată;
 8. DOVADA cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată), dacă este cazul;
 9. CERTIFICATE de NAŞTERE ale minorilor în copii legalizate;
 10. ACORDUL părinţilor privind dobândirea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar;
 11. Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar şi în prezenţa unui părinte;
 12. CAZIER JUDICIAR din România;
 13. CAZIER JUDICIAR din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată la notar;
 14. DOVADA locuinţei în copie legalizată prin una din următoarele variante:
 • prin contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
 • prin contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
 • prin contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză;
 • prin declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

  15. DOVADA mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz):

A. venituri din activităţi comerciale

 1. actul constitutiv al societăţii comerciale în copie legalizată;
 2. CUI în fotocopie;
 3. bilanţ contabil de la sfârşitul anului precedent, înregistrat la Administraţia Financiară;
 4. HOTĂRÂREA AGA de repartizare a dividendelor sau respectiv procesul verbal al asociatului unic;
 5. DOVADA încasării dividendelor cuvenite;
 6. DOVADA achitării impozitului pe dividendele încasate;
 7. CERTIFICAT constatator de la Oficiul Registrul Comerţului pentru societatea comercială;
 8. CERTIFICAT de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice de la sediul societăţii comerciale privind plata impozitelor şi taxelor către stat.

B. CONTRACT individual de muncă cu viza Inspectoratului Teritorial de Muncă în copie legalizată precum şi adeverinţă din care să rezulte salariul lunar NET.

C. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

 1. declaraţia de venit global privind obţinerea de venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 2. certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice.

D. TALON de pensie sau alte dovezi;

II – TAXE:

 • TAXA CONSULARĂ – 187,5 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;
 • TAXĂ ÎNREGISTRARE CERERE – 3 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;
 • TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei – se cumpără de la Poştă;

Important:

 • Toate actele se depun într-un dosar cu şină;
 • TOATE TAXELE SE PLĂTESC ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII;
 • CEREREA SE DEPUNE PERSONAL;
 • Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc;

Atentie ! – Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere!

 • Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate;
 • În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.

Persoanele care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să cunoască:

 • Limba română (scris şi citit);
 • Constituţia României şi Imnul naţional;
 • Noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească (istoria şi geografia României, artă şi literatură română).

 

Cerere de Urgentare si Comunicare a Solutiei de catre Procuror

Thursday, January 19th, 2012

cerere 04 300x179 Cerere de Urgentare si Comunicare a Solutiei de catre Procuror

 

Model de cerere de urgentare si comunicare a solutiei de catre procuror in urma finalizarii cercetarilor in cadrul unui dosar penal:


PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA ……………………….

(Adresa parchetului)

Dosar Penal Nr. _________________

 

DOMNULE PRIM PROCUROR,


Subsemnatul, …………………………. domiciliat in ……………………, str……………………., nr. …………, sc. …….., ap. …….., identificat cu CI seria ……….. nr. …………………, CNP: …………………………….., eliberata la data de …………………….. de catre ……………………….. in calitate de invinuit în dosarul penal nr. ……………………………, in temeiul art. 275 si 277 din Cod Proc. penala. raportat la art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) si art. 20, 21 din Constituţia României, formulez:


CERERE DE URGENTARE SI COMUNICARE A SOLUTIEI

DIN DOSARUL PENAL NR. ______________


pentru urmatoarele motive:

 

În fapt:  (Se vor indica motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea si care-l determina pe invinuit sa ceara urgentarea,  justificand  si  argumentand  demersul )

Cunoscând realităţile cu care se confruntă organele de cercetare penala, consider ca prezenta cerere formulata  nu este absurda, acest dosar penal, tinand cont de circumstantele concrete ale cauzei raportate la comportamentul partilor, nu are o complexitate deosebita. Procedura de cercetare penala obliga administrarea de probe temeinice si indubitabile de o parte si de alta a partiilor ce fac obiectul cauzei, este adevarat ca toate aceste proceduri necesita timp, dar trebuie tinut cont de termenul rezonabil pe care il impune 6 din C.E.D.O. (Conventia Europeana a Drepturilor Omului);

Ca urmare a celor expuse mai sus vă rog să luaţi, în limitele atribuţiilor cu care sunteţi învestit, orice măsuri legale, pe care le consideraţi necesare, pentru ca solutia/rezolutia să fie motivată şi redactată in regim de urgenta.


În drept:
art. 20, 21 din Constituţia României; art. 6, primul paragraf, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi libertăţilor fundamentale; art. 275 si 277 din Cod Proc. penala.

In dovedirea celor expuse mai sus anexez la prezenta cerere, urmatoarele inscrisuri:

 1. ………………………;
 2. ………………………;
 3. ………………………;

Cu stima.

 Data depunerii: ………………….                       Semnătura, …………………………..

 

DOMNULUI PRIM PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA JUDECĂTORIA …………………………..

 

Custodie comuna

Sunday, January 15th, 2012

custodie comuna 02 300x214 Custodie comuna

 • Autoritatea parinteasca comuna in caz de divort este cunoscuta si sub numele de custodie comuna si se refera la situatia in care domiciliul de baza al copilului este la un parinte, dar ambii parinti participa la luarea deciziilor importante cu privire la cresterea copilului lor (deciziile cu privire la religia copilului, la asistenta medicala, intretinere si educatie – spre exemplu la ce gradinita sau la ce scoala sa fie inscris copilul, etc.).
 • Aceasta prevedere are la baza prezumtia ca este in interesul superior al copilului ca autoritatea parinteasca sa se exercite in comun si in caz de divort al parintilor.
 • Custodia comuna asigura dreptul copilului la grija parinteasca normala si permanenta din partea ambilor parinti precum si prezenta celor doi parinti in viata copilului si dupa divort, acestia avand aceeasi responsabilitate si posibilitate de a lua decizii referitoare la problemele copilului.
 • Prin urmare, regula este ca, dupa pronuntarea divortului, autoritatea parinteasca se exercita  in comun de catre ambii parinti (art. 397 Cod Civil).
 • Exceptie de la aceasta regula, atunci cand exista motive intemeiate care conduc la concluzia ca nu ar fi in interesul superior al copilului ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata in comun de ambii parinti, instanta de tutela hotaraste ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata numai de catre unul dintre parinti, numit parinte custodian. Celalalt parinte – parintele necustodian – are dreptul de a veghea asupra modului de crestere si  educare a copilului, precum si dreptul de a consimti la adoptia acestuia  (art. 398 Cod Civil).
 • In cazuri exceptionale, daca interesul copilului o cere, instanta hotaraste plasamentul copilului la o ruda,  la o alta familie sau persoana sau la o institutie de ocrotire specializata (art. 399 alin 1 Cod Civil). Acestea exercita drepturile si  indatoririle care revin parintilor cu privire la persoana copilului.
 • In acest caz, instanta stabileste daca drepturile cu privire la bunurile copilului se exercita de catre parinti in comun sau de catre unul dintre ei (art. 399 alin. 2 Cod Civil).

 

Program de vizitare minor!

Sunday, January 15th, 2012

Adoptie 01 221x300 Program de vizitare minor!

Daca pensia de intretinere este un drept al copilului (si nu al parintelui care il creste, asa cumde multe ori se considera), dreptul de vizitare este un drept al parintelui, de a se implica in cresterea si dezvoltarea copilului, de a avea relatii personale cu acesta.

Stabilirea unui program de vizitare care sa permita o relatie reala si efectiva intre copil si parinte, este necesara pentru a nu afecta procesul de dezvoltare si maturizare a copilului, proces ce presupune recunoasterea imaginii paterne/materne si sentimentul de siguranta si autoritate conferite de prezenta paterna/materna.

In cazul in care cei doi soti au copii minori din casatorie, o data cu procesul de divort, se va stabili: A. domiciliul copilului (de regula la unul dintre parintii sai); B. contributia fiecarui parinte la cheltuielile de intretinere ale copilului; C. relatiile personale ale copilului cu celalalt parinte la care copilul nu va locui permanent, prin admiterea unui program de vizitare, iata cateva din variantele alese de catre parti:

varianta nr. 1:

 • primul si al treilea weekend din luna, de vineri de la ora 16.00 pana duminica la ora 18.00;
 • alternativ, un an pe perioada vacantei de Pasti, un an in perioada Sarbatorilor de Iarna;
 • 1 luna in perioada vacantei de vara.

 varianta nr. 2:

 • in fiecare a treia sambata din luna de la ora 11 pana a doua zi duminica la ora 17, cand poate sa o ia la domiciliul sau.

  varianta nr. 3:

 • în prima si a treia saptamâna din luna, de sâmbata de la orele 11 si pâna duminica la orele 17 cu posibilitatea reclamantului de a duce minorul la domiciliul sau, iar la sfârsitul programului sa-l înapoieze pârâtei;
 • în vacanta de vara – o saptamâna;
 • între Craciun si Revelion – 3 zile de vacanta, cu posibilitatea reclamantului de a duce minorul la domiciliul sau iar la sfârsitul programului sa-l înapoieze pârâtei;

  varianta nr. 4:

 • in primul si al treilea weekend din luna, de vineri de la ora 16.00 pana duminica la ora 18.00 cu posibilitatea de a duce minorul la domiciliul subsemnatului iar la sfârsitul programului sa-l înapoiez reclamantei-pârâte;
 • alternativ, de Pasti si cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, pe toata perioada vacantelor date cu acest prilej;
 • o luna in vacanta de vara;

*Mentionam faptul ca acest program de vizitare este cel mai folosit de catre parti in instanta de judecata.

 

De asemenea, tot in cadrul unui dosar in care sunt implicati si minori, partile mai pot cere instantei de tutela:

 • furnizarea de informatii despre starea de sanatate a minorului;
 • furnizarea de informatii despre activitatiile si rezultatele scolare ale minorului;
 • încuviintarea posibilitatii de a iesi din tara cu minorul;
 • etc.

 

Actele necesare pentru restituirea Taxei de Poluare!

Sunday, January 15th, 2012

dosare 07 234x300 Actele necesare pentru restituirea Taxei de Poluare!

Actele necesare pentru restituirea Taxei de Poluare ce se vor anexa la cererea de restituire sunt urmatoarele:

 1. documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia;
 2. copia cărţii de identitate a vehiculului;
 3. copia certificatului de înmatriculare.

Atentie ! – Aceste acte se depun în copii xerox dar trebuie sa aveti asupra Dvs. si originalele.

 În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii:

 1. documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule;
 2. cartea de identitate a vehiculului;
 3. certificatul de înmatriculare.

 

 • Cererea de restituire, însoţită de documentele mai sus mentionate, se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

“Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.”

 

Temei legal:

 • Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

 

Cerere de Restituire a Taxei de Poluare

Sunday, January 15th, 2012

bani 02 Cerere de Restituire a Taxei de Poluare

Modelul de cerere prezentat mai jos se regaseste in ANEXA 2  din Normele metodologice de aplicare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule:

 

 CERERE DE RESTITUIRE

 

Către (organul fiscal competent)
…………………………………………………………………
(numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului)

Subsemnatul/Subscrisa …………………………., cu domiciliul/sediul în localitatea …………………., str. …………………… nr. ….., bl. ……., sc. ……, ap. ….., judeţul/sectorul ……………………., având C.N.P./C.U.I. ……………………………., în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. …/2011 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, solicit/solicităm restituirea sumei reprezentând*1):

 • diferenţă între suma achitată anterior, cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • diferenţă între suma achitată anterior, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • valoarea reziduală a taxei pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto național și pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • diferenţe calculate în urma contestării taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Declar/Declarăm că suma achitată iniţial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin Chitanţa/O.P.T. nr. …………/…………, în cuantum de …………….lei, a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situațiile prevăzute de Codul fiscal, O.U.G. nr. 50/2008, sau art. 4 din Legea privind emisiile poluante provenite de la autovehicule, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ………………, tipul/varianta ………………., fabricat în anul ……., având Numărul de înmatriculare ……………….., Numărul de identificare …………………………………………………., Seria cărţii de identitate ………………….. .*2)

Faţă de acestea, vă rog/rugăm să procedaţi la calcularea diferenţei/valorii reziduale, conform prevederilor Legii nr. …/2011privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu menţiunea că am luat cunoştinţă că din suma de restituit vor fi compensate, de către organul fiscal competent, eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.

Solicit/solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze*3):

 • în Contul bancar nr. ………………….., deschis la ……………………………………;
 • în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
………………………………………………
(numele şi prenumele)

Semnătura
………………………..
L.S.
………………………..

Data
………………………..

————
*1) Se bifează situaţia în cauză.
*2) Nu se completează în situaţia în care se solicită valoarea reziduală a taxei.
*3) Se indică modalitatea agreată pentru restituire.

Temei legal:

 • Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;