Notificare reziliere contract – Model

INCETARE CONTRACT 03 Notificare reziliere contract   Model

Notificare reziliere contract – Model:

 

Către,
S.C………………S.R.L.

In atenţia domnului director general ____________

 

Subscrisa SC ……………………………………………S.R.L., cu sediul în ……………………………, str. ……………………… nr. ……….., bl. ………….., sc. ………., et. …………, ap. ……….., sector ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J…./………/…….., având cod unic de inregistrare………………, tel./fax ………….., reprezentată prin …………………. în calitate de administrator, formulam prezenta:

 

NOTIFICARE DE REZILIERE

 

a contractului de prestări servicii nr. ……………… din data de ………………., in conformitate cu prevederile art. ….. din contractul menţionat mai sus, incepand cu data de …………………………..

 

Data:

S.C. ……………….S.R.L

prin administrator

 

 

Tags:

Leave a Reply